แบ่งปัน สิ่งดีๆ สาระ ความรู้ สารพัน บันเทิง (ปี 8)
 
บ้านGalleryช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือนตั้งหัวข้อเรื่อง: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   27/1/2011, 05:17

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) เรื่องปุ๋ย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย เตชศุภกุล
สาขา/กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษาที่พัฒนา : 2551

รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ปีการศึกษา 2551 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปุ๋ยและประเภทของปุ๋ย มีประสิทธิภาพ 82.14/83.57 บทเรียนที่ 2 เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ มีประสิทธิภาพ 82.50/82.50 บทเรียนที่ 3 เรื่อง ปุ๋ยอนินทรีย์ มีประสิทธิภาพ 82.14/83.93 ทั้ง 3 บทเรียนมีประสิทธิตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องปุ๋ย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมของคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

ขึ้นไปข้างบน Go down
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
DeeZan ชุมชนคนรักดี(ซ่าน) :: ความรู้ต่างๆ วรรณกรรม บทความ นวนิยาย นิยาย กลอนเพราะ และอื่นๆ :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-
ไปที่: