แบ่งปัน สิ่งดีๆ สาระ ความรู้ สารพัน บันเทิง (ปี 8)
 
บ้านGalleryช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Sawutchai Khawdee
ตั้งหัวข้อเรื่อง: รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา   22/7/2013, 13:11

ชื่อเรื่องที่ศึกษา รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
ผู้ศึกษา นางสุพัตรา   ดงมูซอ   ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  3  
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  จำนวน 42 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1) แผนการจัด การเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเขียนคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้
2) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน  4  เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเขียนคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2  ขั้นตอน  คือ  
ขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง

โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (R) ค่าประสิทธิภาพ ( ) ค่าความเชื่อมั่น (ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค) การทดสอบค่าที (t - test) และ การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) กำหนดค่าเฉลี่ยแต่ละช่วง


ผลการศึกษา  พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86/82.14 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
DeeZan ชุมชนคนรักดี(ซ่าน) :: ความรู้ต่างๆ วรรณกรรม บทความ นวนิยาย นิยาย กลอนเพราะ และอื่นๆ :: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-
ไปที่: